PP-Dem-Delg-همه 100

آلاباما – اولیه

2,281 فتح کرد گرفته شد از 2,281 فتح کرد گرفته شد حوزه – 100 درصد

52 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 44 – 0 درصد

برنی ساندرز 8 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

آلاسکا – اولیه

1 از 1 حوزه – 100 درصد

15 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 8 – 0 درصد

برنی ساندرز 7 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

آریزونا – اولیه

1,381 از 1,381 حوزه – 100 درصد

67 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 39 – 0 درصد

برنی ساندرز 28 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

Roque De La Fuente III 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

مایکل Ellinger 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

هنری Hewes 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

آرکانزاس – اولیه

2,570 از 2,570 حوزه – 100 درصد

31 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 17 – 0 درصد

برنی ساندرز 9 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 5 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

Mosie بوید 0 – 0 درصد

استیو بولاک 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

کامالا هریس 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

جو Sestak 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

کالیفرنیا – اولیه

19,916 از 20,346 حوزه – 98 درصد

414 0 نمایندگان اختصاص داده

برنی ساندرز 221 – 0 درصد

جو بایدن 172 – 0 درصد

الیزابت وارن 12 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 9 – 0 درصد

علامت Greenstein 0 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

Mosie بوید 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

Roque De La Fuente III 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

مایکل Ellinger 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

جو Sestak 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

کلرادو – اولیه

2,671 از 3,219 حوزه – 83 درصد

60 0 نمایندگان اختصاص داده

برنی ساندرز 25 – 0 درصد

جو بایدن 18 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 9 – 0 درصد

الیزابت وارن 8 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

Roque De La Fuente III 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

ریتا Krichevsky 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

رابی ولز 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

فلوریدا – اولیه

5,894 از 5,894 حوزه – 100 درصد

219 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 162 – 0 درصد

برنی ساندرز 57 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

جو Sestak 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

آیداهو – اولیه

961 از 961 حوزه – 100 درصد

20 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 11 – 0 درصد

برنی ساندرز 9 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

Gorges 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

Roque De La Fuente III 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

ایلینوی – اولیه

10,101 از 10,114 حوزه – 99 درصد

154 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 94 – 0 درصد

برنی ساندرز 60 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

آیووا انجمن

1,250 از 1,765 حوزه – 71 درصد

41 0 نمایندگان اختصاص داده

پیت Buttigieg 14 – 0 درصد

برنی ساندرز 12 – 0 درصد

الیزابت وارن 8 – 0 درصد

جو بایدن 6 – 0 درصد

Ctq 1 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

دیگران 0 – 0 درصد

کانزاس – انجمن

4 از 7 حوزه – 57 درصد

39 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 29 – 0 درصد

برنی ساندرز 10 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

مین – اولیه

561 571 حوزه – 98 درصد

24 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 11 – 0 درصد

برنی ساندرز 9 – 0 درصد

الیزابت وارن 4 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

ماساچوست – اولیه

2,171 از 2,173 حوزه – 99 درصد

91 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 37 – 0 درصد

برنی ساندرز 29 – 0 درصد

الیزابت وارن 25 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

هیچ اولویت 0 – 0 درصد

میشیگان – اولیه

4,943 از 4,943 حوزه – 100 درصد

125 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 73 – 0 درصد

برنی ساندرز 52 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

جو Sestak 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

مینه سوتا – اولیه

4,110 از 4,110 حوزه – 100 درصد

75 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 38 – 0 درصد

برنی ساندرز 27 – 0 درصد

الیزابت وارن 10 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

می سی سی پی – اولیه

1,768 از 1,768 حوزه – 100 درصد

36 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 34 – 0 درصد

برنی ساندرز 2 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

میسوری – اولیه

3,653 از 3,653 حوزه – 100 درصد

68 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 44 – 0 درصد

برنی ساندرز 24 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

Gorges 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

Roque De La Fuente III 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

لایحه هاس 0 – 0 درصد

هنری Hewes 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

لئونارد Steinman 0 – 0 درصد

Velma Steinman 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

رابی ولز 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

نبراسکا – اولیه

721 از 1,405 حوزه – 51 درصد

22 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 22 – 0 درصد

برنی ساندرز 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

نوادا – انجمن

2,097 از 2,097 حوزه – 100 درصد

36 0 نمایندگان اختصاص داده

برنی ساندرز 24 – 0 درصد

جو بایدن 9 – 0 درصد

پیت Buttigieg 3 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

نیوهمپشایر – اولیه

از 301 301 حوزه – 100 درصد

24 0 نمایندگان اختصاص داده

برنی ساندرز 9 – 0 درصد

پیت Buttigieg 9 – 0 درصد

Ctq 6 – 0 درصد

علامت Greenstein 0 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

جو بایدن 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

Mosie بوید 0 – 0 درصد

استیو بولاک 0 – 0 درصد

Gorges 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

Roque De La Fuente III 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Jason Dunlap 0 – 0 درصد

مایکل Ellinger 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

بن Gleiberman 0 – 0 درصد

کامالا هریس 0 – 0 درصد

هنری Hewes 0 – 0 درصد

تام Koos 0 – 0 درصد

لورنز کاروس 0 – 0 درصد

ریتا Krichevsky 0 – 0 درصد

ریموند Moroz 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

جو Sestak 0 – 0 درصد

سام اسلون 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

دیوید خار 0 – 0 درصد

توماس Torgesen 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

رابی ولز 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

مجموع ارسال ها 0 – 0 درصد

کارولینای شمالی – اولیه

2,670 از 2,670 حوزه – 100 درصد

110 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 68 – 0 درصد

برنی ساندرز 37 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 3 – 0 درصد

الیزابت وارن 2 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

هیچ اولویت 0 – 0 درصد

داکوتای شمالی – حزبی

1,000 1,000 حوزه – 100 درصد

14 0 نمایندگان اختصاص داده

برنی ساندرز 8 – 0 درصد

جو بایدن 6 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

اوهایو – اولیه

8,933 از 8,933 حوزه – 100 درصد

136 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 115 – 0 درصد

برنی ساندرز 21 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

اوکلاهما – اولیه

1,948 از 1,948 حوزه – 100 درصد

37 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 21 – 0 درصد

برنی ساندرز 13 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 2 – 0 درصد

الیزابت وارن 1 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

کارولینای جنوبی – اولیه

2,261 از 2,261 حوزه – 100 درصد

54 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 39 – 0 درصد

برنی ساندرز 15 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

تنسی – اولیه

1,962 از 1,962 حوزه – 100 درصد

64 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 33 – 0 درصد

برنی ساندرز 20 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 10 – 0 درصد

الیزابت وارن 1 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

تگزاس – اولیه

5,742 از 5,742 حوزه – 100 درصد

228 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 111 – 0 درصد

برنی ساندرز 102 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 10 – 0 درصد

الیزابت وارن 5 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

Roque De La Fuente III 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

رابی ولز 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

یوتا – اولیه

2,610 از 2,610 حوزه – 100 درصد

29 0 نمایندگان اختصاص داده

برنی ساندرز 16 – 0 درصد

جو بایدن 7 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 3 – 0 درصد

الیزابت وارن 3 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

ناتان Bloxham 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

Roque De La Fuente III 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

ورمونت – اولیه

275 از 275 حوزه – 100 درصد

16 0 نمایندگان اختصاص داده

برنی ساندرز 11 – 0 درصد

جو بایدن 5 – 0 درصد

علامت Greenstein 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

ویرجینیا – اولیه

2,581 از 2,581 حوزه – 100 درصد

99 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 66 – 0 درصد

برنی ساندرز 31 – 0 درصد

الیزابت وارن 2 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

جولیان کاسترو 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

Marianne Williamson 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

واشنگتن – اولیه

2,000 2,000 حوزه – 100 درصد

89 از 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 46 – 0 درصد

برنی ساندرز 43 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

Cory Booker 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

ویسکانسین – اولیه

3,936 از 3,937 حوزه – 99 درصد

84 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 56 – 0 درصد

برنی ساندرز 28 – 0 درصد

مایکل بنت 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

John Delaney 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

Deval پاتریک 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

اندرو یانگ 0 – 0 درصد

Uninstructed 0 – 0 درصد

وایومینگ – انجمن

23 از 23 حوزه – 100 درصد

14 0 نمایندگان اختصاص داده

جو بایدن 10 – 0 درصد

برنی ساندرز 4 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

مایکل بلومبرگ 0 – 0 درصد

پیت Buttigieg 0 – 0 درصد

Tulsi Gabbard 0 – 0 درصد

Ctq 0 – 0 درصد

تام Steyer 0 – 0 درصد

الیزابت وارن 0 – 0 درصد

American Samoa – انجمن

0 از 0 حوزه – 0 درصد

6 از 6 نمایندگان اختصاص داده

مایکل بلومبرگ 4 – 66 درصد

Tulsi Gabbard 2 – 33 درصد

Northern Mariana Islands – انجمن

0 از 0 حوزه – 0 درصد

6 از 6 نمایندگان اختصاص داده

برنی ساندرز 4 – 66 درصد

جو بایدن 2 – 33 درصد

دموکرات ها در خارج از کشور – ابتدایی

0 از 0 حوزه – 0 درصد

13 از 13 نمایندگان اختصاص داده

برنی ساندرز 9 – 69 درصد

جو بایدن 4 – 30 درصد

کپی رایت © 2020 آسوشیتد پرس. تمام حقوق محفوظ است. این مواد ممکن است منتشر نمی شود, پخش نوشته شده و یا توزیع شود.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

ایندکسر