آلاباما – اولیه

2,280 از 2,281 فتح کرد گرفته شد حوزه – 99 درصد

50 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 50 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

آلاسکا – انجمن

0 از 0 حوزه – 0 درصد

29 از 29 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 29 – 100 درصد

آرکانزاس – اولیه

2,570 از 2,570 حوزه – 100 درصد

40 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 40 – 0 درصد

Roque De La Fuente 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

کالیفرنیا – اولیه

19,916 از 20,346 حوزه – 98 درصد

172 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 172 – 0 درصد

Roque De La Fuente 0 – 0 درصد

رابرت Ardini 0 – 0 درصد

Zoltan استفان 0 – 0 درصد

متی Matern 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

کلرادو – اولیه

2,608 از 3,219 حوزه – 81 درصد

37 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 37 – 0 درصد

رابرت Ardini 0 – 0 درصد

Zoltan استفان 0 – 0 درصد

متی Matern 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

فلوریدا – اولیه

5,894 از 5,894 حوزه – 100 درصد

122 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 122 – 0 درصد

Roque De La Fuente 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

هاوایی – انجمن

0 از 0 حوزه – 0 درصد

19 از 19 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 19 – 100 درصد

آیداهو – اولیه

961 از 961 حوزه – 100 درصد

32 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 32 – 0 درصد

Roque De La Fuente 0 – 0 درصد

باب Ely 0 – 0 درصد

متی Matern 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

ایلینوی – اولیه

10,101 از 10,114 حوزه – 99 درصد

67 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 67 – 0 درصد

Roque De La Fuente 0 – 0 درصد

آیووا انجمن

1,765 از 1,765 حوزه – 100 درصد

40 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 39 – 0 درصد

لایحه جوش 1 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

دیگران 0 – 0 درصد

کانزاس – انجمن

0 از 0 حوزه – 0 درصد

12 39 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 12 – 30 درصد

مین – اولیه

0 از 0 حوزه – 0 درصد

22 از 22 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 22 – 100 درصد

ماساچوست – اولیه

2,171 از 2,173 حوزه – 99 درصد

41 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 41 – 0 درصد

Roque De La Fuente 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

هیچ اولویت 0 – 0 درصد

میشیگان – اولیه

4,943 از 4,943 حوزه – 100 درصد

73 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 73 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

مارک سنفورد 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

مینه سوتا – اولیه

0 از 0 حوزه – 0 درصد

39 از 39 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 39 – 100 درصد

می سی سی پی – اولیه

1,768 از 1,768 حوزه – 100 درصد

40 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 40 – 0 درصد

Roque De La Fuente 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

میسوری – اولیه

3,653 از 3,653 حوزه – 100 درصد

54 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 54 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

باب Ely 0 – 0 درصد

متی Matern 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

نبراسکا – اولیه

988 از 1,405 حوزه – 70 درصد

36 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 36 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

نوادا – انجمن

0 از 0 حوزه – 0 درصد

25 از 25 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 25 – 100 درصد

نیوهمپشایر – اولیه

از 301 301 حوزه – 100 درصد

22 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 22 – 0 درصد

Roque De La Fuente 0 – 0 درصد

رابرت Ardini 0 – 0 درصد

رئیس جمهور Boddie 0 – 0 درصد

استفان Comley 0 – 0 درصد

باب Ely 0 – 0 درصد

لری شاخ 0 – 0 درصد

Zoltan استفان 0 – 0 درصد

ریک کرافت 0 – 0 درصد

ستاره لاک 0 – 0 درصد

متی Matern 0 – 0 درصد

مریم ماکسول 0 – 0 درصد

اریک مریل 0 – 0 درصد

ویلیام مورفی 0 – 0 درصد

ژوئن Payne 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

مجموع ارسال ها 0 – 0 درصد

کارولینای شمالی – اولیه

2,670 از 2,670 حوزه – 100 درصد

71 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 71 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

هیچ اولویت 0 – 0 درصد

داکوتای شمالی – حزبی

0 از 0 حوزه – 0 درصد

29 از 29 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 29 – 100 درصد

اوهایو – اولیه

0 از 0 حوزه – 0 درصد

82 82 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 82 – 100 درصد

اوکلاهما – اولیه

1,948 از 1,948 حوزه – 100 درصد

43 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 43 – 0 درصد

Roque De La Fuente 0 – 0 درصد

باب Ely 0 – 0 درصد

Zoltan استفان 0 – 0 درصد

متی Matern 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

تنسی – اولیه

1,929 از 1,962 حوزه – 98 درصد

58 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 58 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

تگزاس – اولیه

5,569 از 5,569 حوزه – 100 درصد

117 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 117 – 0 درصد

Roque De La Fuente 0 – 0 درصد

غیر متعهد 0 – 0 درصد

باب Ely 0 – 0 درصد

Zoltan استفان 0 – 0 درصد

متی Matern 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

یوتا – اولیه

2,402 از 2,610 حوزه – 92 درصد

40 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 40 – 0 درصد

رابرت Ardini 0 – 0 درصد

باب Ely 0 – 0 درصد

متی Matern 0 – 0 درصد

جو والش 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

ورمونت – اولیه

275 از 275 حوزه – 100 درصد

17 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 17 – 0 درصد

Roque De La Fuente 0 – 0 درصد

لایحه جوش 0 – 0 درصد

واشنگتن – اولیه

0 از 0 حوزه – 0 درصد

43 از 43 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 43 – 100 درصد

ویسکانسین – اولیه

3,937 از 3,937 حوزه – 100 درصد

52 0 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 52 – 0 درصد

Uninstructed 0 – 0 درصد

American Samoa – انجمن

0 از 0 حوزه – 0 درصد

9 از 9 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 9 – 100 درصد

گوام – انجمن

0 از 0 حوزه – 0 درصد

9 از 9 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 9 – 100 درصد

Northern Mariana Islands – انجمن

0 از 0 حوزه – 0 درصد

9 از 9 نمایندگان اختصاص داده

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن 9 – 100 درصد

کپی رایت © 2020 آسوشیتد پرس. تمام حقوق محفوظ است. این مواد ممکن است منتشر نمی شود, پخش نوشته شده و یا توزیع شود.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de