خانه، اولین و مهم­ترین زیستگاه آدمی­است

از آنجا که اقلیم و تغییرات اقلیمی و پخش فضایی ویروس و بیماری های از نحوه ویروس و میکروب سلامتی انسان به خطر می افتد رابطه تنگاتنگی دارای محفظه دارد، ارزیابی توان محیطی در همین راستا اگر به نوع ای شایسته صورت پذیرد موجب تصحیح طرح ها و پیشگیری از بروز ناکامی در بسط برنامه ریزی شهری و تاثیر اقلیم بر محفظه شهر می شود، همچنین تخریب پیش بینی نشده محفظه زیست را تقلیل داده و پرهیز می کندکه یک عدد از پژوهش پیش رو دارای هدف بررسی توان اکولوژیک گوشه و کنار برای انتخاب مناطق مستعد درختان گردی حساس تأکید بر گسترش استوار گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. به امداد نحوه باز‌نگری لایه­ای علت­ها و مذاکره نیمه­ساختاریافته حساس متخصصان و نخبگان زمینه پژوهش، و باز‌نگری جواب آن ها در رابطه دارای سئوال مربوط به لایه لتانی (لایه اول) یعنی سئوال: “مشکلات مشهود خانه (مسکن) در خصوص شیوع بیماری همه­گیر کووید-١٩ را ذکر کنید.”، به همین عاقبت دست رسیدیم که مفهوم منزل در ذهن اقشار جامعه نمونه مبتلا تغییر و تحول شده است. ج. شکلِ بستر اجرایی، فضا (باز و بسته)، مکان، زمان: در حال حاضر، بهسبب پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییر مواد، شاهد تنوع زیادی در شکل بسترهای اجرایی، دیوار و دیوارهها هستیم، به جهت نمونه، دیوارهایی به اشکال هندسی منظم و غیرمنظم، مقعر و محدب، مرکب و ساده، از متاع گیاهان، نور، آب، دیوارهای مستقل از معماری (دیوار کاذب)، فضای حائل و دیوارههایی نامرئی، دیوارهای کلاژشده از درختان مانند قابهای پنجره که کلیدی رعایت عرصه دید و خوانش در داخل معماری به جهت مخاطب ایجاد میشوند. گذشت روزگار و ترقی علم و تکنولوژی، تغییر‌و تحول مواد، تنوع در سلیقهها، ایدهها و غیره منجر شده است هنر در حیطههای مختلف کارکرد داشته باشد. بررسی اثر ها متفکرانی که به 3 وجهی بودن فرهنگ وتمدن قائل هستند (سروش، 1386؛ داوری اردکانی، 1379؛ شایگان، 1370 و سریعالقلم، 1382)، نشان میدهد جامعۀ ایرانی، 3 فرهنگ مختلف دارد. دانشنامۀ معماری، افزون بر اینکه دیوارنگاری را نوعی از تزیینات معماری نامیده، مقام این هنر را در وجوه مختلف فضاها (متصل و منفصل) بسط دیتا میباشد و مینویسد همین شاخۀ هنری، علاوهبر بهرهبرداری از خصوصیت تراز دیوار، میتواند سطح جدیدی را در فضا ایجاد نماید (علوینژاد ۱۳۸۹: ۱۰). هر دو به نوعی بر هم تأثیر گذارده و از هم متأثر می­شوند. برای ارایه خدمات به اهالی و مسافران و جزء آن، در حد ارایه نفت، بنزین و گازوییل، دو گورستان در حاشیه شهر، یک کشتارگاه که متروکه و غیرقابل به کار گیری است، مرکز امداد و خدمات آتش نشانی که زیر نظر شهرداری زارچ است و حیاتی 5 دستگاه ماشین شامل 3 کامیون، یک نیسان آتش آدرس و یک مزدای پیشرو است که به ارایه ی خدمات و یاری در مواقع لزوم درگیر است. تراز معناداری همین امتحان به جهت هر دو متغیر یادشده، برابر اهمیت صفر و کاهش از 05/0 است که نشان میدهد ساختار دادهها برای انجامدادن بررسی عاملی تأییدی، مطلوب است. نقاشى دیوارى بهعنوان یکى از گونه های هنرى در ارتفاع تاریخ همواره از دارای خاصى برخوردار بوده و اثر آن بر زندگى انسان از دیر باز تاکنون چنان استوار و ماندنى است که میتوان گفت کمتر رشتۀ هنرى چنین تأثیرى داشته است. ب. مورد قضیه و ارتباط اثر دارای گوشه و کنار و مخاطب: در نقاشی دیواری پس از بررسیهای ساختاری و فرهنگ و تمدن قاضی بر محفظه آن ایدههای مفهومی و موضوعی رخ میگیرند که، علاوهبر هماهنگی ظاهری حساس محفظه پیرامون دیوار، اهمیت فرهنگ و تمدن عام و خاصی که در رابطه مستقیم اساسی آن است متناسب و هماهنگ است. واژگان کلیدی: نقاشی دیواری، دیوار، هنر کمینه، دیوارنگاری ایران، گرافیک محیطی ایران. بهمنظور پرداختن به مبحث اصلی، به این معنی که تحلیل تطبیقی دیوارنگارههای معاصر اهمیت هنر کمینه، اضطراری است اصلی تعریفی از همین هنر نیز آشنا شویم، تا بتوان بهدرستی وجوه اشتراک، افتراق همین هنر کلیدی هنر دیوارنگاری را بررسی کرد و پی پیروزی هنر کمینه چطور میتواند بهمنظور بهبود دیوارنگاری معاصر با آن تعامل داشته باشد. دارند. در کارهای فلاوین و دیگر هنرمندان همین سبک، زمانی از مواد و مصالح صنعتی به کار گیری میکنند، دیگر کارکرد شناخت را که از آنها انتظار می رود ندارند و خود اثرها بهواقع نوعی جنس صنعتی به شمار میروند. استفادۀ هوشمندانه از ساختار و صورت دیوار و استعمال از بافت و عناصر بصری موجود بر روی آن سبب هماهنگی دیوارنگاری دارای فضایپیرامون و مخاطب میگردد که این مورد قضیه (هماهنگی و تعامل اثر) در کمینهگرایی نیز مورد دقت است. زیاد قابل عکس استخر بر روی پشت بام توجه است. نوع اجرا، فضا و مکان اجرای اثرها کمینه: پیکرهسازان ساختارگرا به طور معمول در مقیاس دوچندان عظیم فعالیت می‌کنند و در صدد اشراف بر فضای معماری هستند. درآمدهای شهرداری در سال 1381 برابر اهمیت 4 میلیارد ریال بوده که اهمیت نرخ پرورش 4/33 درصد در سال 1385 به 12 میلیارد ریال رسیده میباشد بررسیها حاکی از این میباشد که طی این سالها درآمدهای مستمر رشدی معادل 6/527 درصد داشته که در برابر رویش 9/2291 درصدی درآمدهای غیرمستمر مضاعف ناچیز است و بیانگر اتکای شهرداری به درآمدهای ناپایدار است. بهعلاوه، نتایج تحلیلی نشان بخشید مسئولیتپذیری، بر گرایش به صرفهجویی در مصرف آب، تأثیر معناداری دارد و 35 % واریانس آن را تبیین میکند.