باربری و حمل بار با باربری و اتوبار اطلس بار

کامیون داران در نخست اصلی مراجعه به پایانه های گوناگون باربری و تصویب اسم در آن منتظر اعلام لیست بار و تخصیص بار به خود می شدند. حیاتی گذشت حدود یک شبانهروز ولی «جلال موسوی»، نایب رییس کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی کامیونداران مملکت در گفتوگو حساس ایلنا گفت: «در درحال حاضر حاضر ایراد کامیونداران و رانندگان کامیون در بخش دیدن ورقه اصلی سوخت است». اظهارات یک عدد از کامیونداران اصفهان البته دارای گفتههای نایب رییس کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی کامیونداران مرزو بوم متفاوت است. به محض اعلام اعتصاب، سهمیه به کارت کامیوندارها واریز شد ولی همچنان به اعتصاب ادامه دادند. او در تایید جدی بودن اعتصاب رانندگان کامیون در اصفهان گفت: «خبر دارم که یکی از از همکاران اهمیت راهداری تماس گرفته و از آنان مراد که ماشینی به جهت ارسال بار به ایشان معرفی کنند. شهر سیرجان حساس حدود ۱۶ هزار دستگاه کامیون جادهای و شهری، یکی از از مهمترین شهرهای میهن در راستا حمل و نقل جادهای می باشد و نقص‌ در نظام حملونقل در سیرجان می تواند تبعاتی در مرحله کشوری داشته باشد. کمپانی اتو باربری شهر دارای داشتن سالها تجربه در راستا اثاثیه کشی منازل و شرکتها و داشتن اعتبار کاری در تهران و حومه کرج که ان را مرهون مدیر حاذق گروه وبهره بردن از نیروی کارشناس درسالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به عنوان بهترین باربری حمل لوازم منزل شناخته شده است. در نظر داشته باشید که آنباکس وسایل نیز حیاتی بنیادی خاص خود است که این اصول در باربری تهران به عنوان تخصصیترین مرکز باربری تهران رعایت میشوند. یک سری از رانندهها نیز که حاضرند بار ببرند، به وسیله دیگر رانندهها ذیل فشار قرار میگیرند تا کسی از اعتصاب خروج نکند و همه به اعتصابها بپیوندند». کامیوندار اصفهانی ولی طاقت فرسا در تامین سوخت را تنها علت اعتصابات اخیر نمیداند: «کامیوندارها یک سهمیه گازوییل داشتند که دولت آن را اندک کرده بود. صنف، مشکلات مالی داشت و دارد البته علت اصلی اعتصاب چیز دیگری است». داشتن ماشین های مجهز و تمیز یکی از از کلیدی ترین معیارهای یک باربری خوب میباشد که میزان مرغوب بودن سرویس ها حمل ونقل را ارتقاء میدهد. اما به برهان عواقب سنگینی که به جهت کارگران دارد، بحثهای خارج مجموعه را وارد جریان اعتصاب نمیکنند. اما به دلیل همزمانی اهمیت جریانات اخیر، یک همپیمانی ساخت شده است. یک‌سری روز هست که به خاطر همین اعتصابات حالت عالی نیست. در حالی که حالت اتفاقا زیاد جدی و حاد وب وبسایت شخصی است. نیاز بشر نیز به جا به جایی وسایل خود از یک مکان به مکان دیگر بخش اعظم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید