دانلود کتاب بوف کور tagged posts

مزایای خرید کتاب صوتی و الکترونیکی

به گفته گودیر ، آمارهای موجود در بازار کتاب کانادا نشان می دهد که با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان ، ناشران کانادایی به تولید کتاب های صوتی و الکترونیکی روی آورده اند. آمار سال 2019 نشان می دهد که نزدیک به 91٪ از ناشران کانادایی کتاب الکترونیکی تولید کرده اند.

تحلیلگران بازار کتاب کانادا می گویند شیوع ویروس کرونا در کانادا و سراسر جهان دلیل اصلی روی آوردن ناشران به کتاب های الکترونیکی و کتاب های صوتی است. آمارها نشان می دهد که در سال 2014 ، فقط 75 درصد از ناشران کانادایی کتاب الکترونیکی تولید کرده اند ، اما این تعداد در سال گذشته به بیش از 90 درصد رسیده است...

Read More