درخواست کتاب برای کتابخانه tagged posts

درخواست کتاب

امروزه می بینیم که برخی از کتاب های ثروتمند برای دریافت مجوز مشکل دارند و به نظر می رسد محدودیت ها مختص نویسندگان و اندیشمندان باشد. از طرف دیگر نویسندگان کوته فکر به احتمال زیاد کتاب های خود را منتشر می کنند. به نظر شما درخواست کتاب چرا فیلتر ممیزی کتاب های کمتری را شامل می شود؟

هر چه جوامع بیشتر از جامعه به جامعه منتقل شوند ، دامنه آزادی بیان و آزادی مطبوعات بیشتر می شود. در هر جامعه ای که تحت حمایت جامعه باز باشد و جامعه بسته درخواست کتاب اجازه گشایش و انتقال به جامعه باز را ندهد ، دامنه حسابرسی گسترده تر شده است. البته ، در جوامع آزاد ، حسابرسی کاملاً لغو می شود...

Read More