مرکز پژوهشها - آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در مواردی که حرکت وسیلهی نقلیه در راههای عمومی مطابق لحاظ متخصص فنی شهربانی یا این که ژاندارمری به واسطهی معای

توسط MORVARIDEASIA در 14 بهمن 1400
در مواردی که حرکت وسیلهی نقلیه در راههای عمومی مطابق لحاظ متخصص فنی شهربانی یا این که ژاندارمری به واسطهی معایب و نواقص مکانیکی، خطرناک باشد، پلاک آن اخذ و پس از از بین بردن معایب و نواقص و معاینهی مجدد مسترد میشود. هر گاه صاحب گواهینامه مشمول تبصره ماده ۱۹۳ این آییننامه باشد، کل محکومیتها و تخلفات آیتم حیث که در سند مأخوذ تصویب بوده باید در گواهینامهای که به وی تسلیم می‌شود درج گردند. شهربانی پس از معاینهی وسیلهی نقلیه در شکل وجود تجهیزات مقرر در این آییننامه و کمبود نقص فنی، برگ معاینه صادر و به آورندهی وسیله تسلیم مینماید. هر گاه دارندهی گواهینامه یکی از از موقعیت پزشکی ذکر شده در همین آییننامه را از دست بدهد، شهربانی می تواند از او دعوت نماید که کاسه یک ماه به جهت انجام آزمایشهای حتمی حاضر شود. هیچ کس مجاز به صادر شدن برگ معاینه نیست مگر آن که اجازهی همین کار کتباً از طرف شهربانی به او دیتا شده باشد. هنگامی که قصد دارید از یک وسیله نقلیه طویل که آهسته حرکت می کند در یک جاده به هم ریخته سبقت بگیرید چه کار بایستی انجام دهید؟ شهربانی میتواند به بنگاههای باربری یا مسافربری یا تعمیرگاهها یا امثال آنان که مجهز به وسایل نقلیه و همینطور صادر شدن برگ معاینه آنها را بدهد. واحد فوق الذکر متشکل از یک حاکم با ابلاغ مدیریت قوه قضائیه و یک متخصص هدایت و رانندگی اهمیت معرفی مدیریت پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه است و ریاست آن واحد اهمیت حاکم خواهد بود که پس از أخذ لحاظ مشورتی عضو دیگر اقدام به صادر شدن رأی می کند، رأی صادره قطعی است. تبدیل گواهینامهی رانندگی صادرشده از کشورهای خارج به گواهینامهی رانندگی ایرانی مشروط به مشاهدهی گواهینامهی رانندگی خارجی و ترجمه قانونی آن و بقیه مدارک واجب اصلی دقت به کیفیت و نحوهی صدور گواهینامه خارجی در مرزوبوم صادرکنندهی آن خواهد بود. ۱- خارجیانی که گواهینامهی رانندگی کشورهای خارجی دارا هستند به نمونه سوالات ایین نامه فصل یک شرط معامله متقابله. ۱- در صورتی که گواهینامهی رانندگی اشتباهاً یا ناقص صادر شده باشد آن را مسترد داراست و پس از رفع نادرست یا این که نقص گواهینامه درست صادر و تسلیم کند. ایرانیانی که از کشورهای خارجی گواهینامهی رانندگی گرفتهاند در صورتی که بخواهند در ایران رانندگی کنند بایستی کاسه سه ماه پس از ورود به جمهوری اسلامی ایران اصلی تسلیم مدارک ضروری و گذراندن آزمایش کتبی آییننامه، گواهینامهی خارجی خود را به گواهینامهی اهل ایران تبدیل نمایند. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم نمونه سوال ها ایین نامه خرداد 99 بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب